Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. (Törvényi háttér: l. lent.)
A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik: megismerjenek egy foglalkozást, elősegítik környezetük szépülését, hasznos módon töltsék az idejüket, bajba jutottakon segítsenek, védjék a környezetet. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.


Praktikus tudnivalók

Pedagógiai programunk értelmében a közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban (helyben legalább 16., legfeljebb 25 óra) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. Helyben, tanítási órák után ellátható tevékenységek pl.: a diákönkormányzat által vállalt feladatokban, a tanórán kívüli iskolai rendezvényeken, programokon nyújtott segítség; az iskola műszaki állapotának és környezetének javítása érdekében végzett tevékenység. Az iskolán kívüli szervezeten elsősorban az iskola partnerintézményeit értjük, melyekkel kölcsönös együttműködési megállapodást kötöttünk.
Az együttműködések iskolai felelőse az intézményvezető-helyettes, a honlapon kívül a diákok tőle szerezhetnek bővebb információt a közösségi szolgálatról. Közösségi szolgálatra a 9. évfolyamon a jelentkezési lap kitöltésével és a szülő beleegyezésével lehet jelentkezni (ez 4 évre szól). A közösségi szolgálatról a diáknak ún. naplót kell vezetnie. Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben a naplóban rögzíteni kell a projekt nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, majd azt az adott felelős ellátja aláírásával és pecséttel igazolásképpen. Az iskolában az osztályfőnök tartja nyilván az elvégzett közösségi szolgálatok óraszámát. Ő méri fel és továbbítja az intézményvezető-helyettesnek a további együttműködési igényeket, vezeti a dokumentációt, illetve adott esetben részt vesz egy-egy projektben is. Projekttől függően a diákok egyénileg vagy csoportosan is végezhetnek egy-egy tevékenységet.
A dokumentáció rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat Iratkezelési szabályzata tartalmazza.

Tevékenységi területek a közösségi szolgálatban

- Egészségügyi területen végezhető tevékenységek pl.:
a beteg kísérete
a beteg környezetének rendben tartása
segítés az étkezésben, ivásban
a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé
betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése
kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt
adminisztratív tevékenységek ellátása
orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban
az önkéntesek kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés
gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés
betegek eligazodásának segítése
felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása
-
Szociális területen végezhető tevékenységek pl.:
idős emberek segítése egyénileg otthonukban
sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás
egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek
idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között
sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása
felolvasás, beszélgetés
egyéb szociális tevékenység
-
Oktatási területen végezhető tevékenységek pl.:
korrepetálás
- alsóbb évfolyamokon
- gyermekotthonban
- sajátos nevelési igényű intézményben
bölcsődékben, óvodákban
- a mindennapi tevékenységekben
- játékokban való részvétel
oktatás idősek számára, például
- számítógép-használat
- nyelvtanítás
egyéb oktatási tevékenységek
-
Kulturális, közösségi területen végezhető tevékenységek pl.:
kulturális intézményekben múzeumpedagógiai, vagy egyéb szolgálat elvégzése
közösségi tevékenységek:
- katonasírok gondozása
- közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása
bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb.:
- kulturális program szervezése
- például bábjáték
- amatőr színielőadás
- versmondás, prózafelolvasás
- mesemondás, éneklés
-
Környezet és természetvédelmi területen végezhető tevékenységek pl.:
parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése
biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés
szociális intézmény környezetének rendezése
fa- és növényültetés, avar összegyűjtése
Natura 2000 területek megóvásában részvétel
környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése
iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.
megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése (nemzeti parkokban, erdészetekben; környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél; továbbá önkormányzatoknál)
-
Katasztrófavédelmi (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is) területen végezhető tevékenységek pl.:
a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás
közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben
jelző-rendszer részeként feladatellátás
rendkívüli helyzetben (a tanulók kompetenciahatárain belül) végezhető tevékenységek ellátása
árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése
épületek, ingóságok óvása
evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.
-
Ovi, SNI, idősek területen végezhető tevékenységek pl.:
Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:
közös programok nehézséggel élő kortársakkal;
bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
életinterjú készítése idős emberekkel;
közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat)
-
Az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenységek

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.
(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb négyórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését a Szervezeti és Működési Szabályzat iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Az iskolák által alkalmazott záradékok
Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot teljesített. N,Tl, B.
A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot. N,Tl, B.
-
Együttműködési megállapodás
- Jelentkezési lap szülői nyilatkozattal
- Fogadó intézmények listája
-
Igazolás


Berényi Vivicitta
A Jászkerület Nonprofit Kft. egy újabb programján teljesíthetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot.
A rendezvény a szabadban zajlik, kötelező a maszk viselése a résztvevőknek, és kézfertőtlenítők lesznek a helyszíneken.
Rendezvény neve: Berényi Vivicitta. Szeresd a várost! Családi, közösségi futó és séta program.
"A város négy történelmi jelentőségű emlékpontján állomásokat állítunk fel. Ezeket a pontokat kell egy alkalom során, egybefüggően futva vagy sétálva felkeresni a résztvevőknek. Itt egy-egy pecséttel igazolásra kerül a részvétel, és futhatnak tovább. Egy kis ismertető füzetet kap mindenki, hogy mely történelmi értékeket kell felkeresni, és hogy mik a helyszínek jelentőségei.
Helyszínek: Nádor-oszlop, 1848-as obeliszk, Rákóczi fája, Korsós-lány kútja
A táv, amit a családok teljesítenek: 3,6 km, ez kényelmesen futható, vagy családosan sétálható.
Négy nap van megadva a teljesítésre, hogy elkerüljük a tömeges találkozást, melyek közül mindenkinek csak egyszer kell teljesítenie!
Teljesítésre választható napok:
április 3-4. szombat-vasárnap 9.00 - 17.00 óra
április 10-11. szombat-vasárnap 9.00 - 17.00 óra
Ezeken a napokon, a megjelölt helyszíneken szeretnénk kérni a diákok segítségét a pecsételésben,és útbaigazításban.
Minden helyszínen legalább 4 főre lenne szükség.
Az első helyszínen a tájékoztató füzetek átadása, az utolsó helyszínen az ajándék pólók, befutó érmek átadása történik.
A 4 választható nap közüli teljesítés lehetősége miatt várhatóan nem fog több fő egyszerre, egy helyen összegyűlni. Így teljesen járványbiztos program.
Szervező: Patakiné Kocza Anita
30/231-9078


 

"Nagyinet"

2017. február 8-án egy új tanfolyam  indult a Jászberényi Városi Könyvtárban. Szarvas Lászlóné Csilla az internet Kuckóban a számítógép- használat/a szövegszerkesztés, az e-mail-írás szépségeit mutatta meg az idősebb korosztályból kikerült diákoknak, míg a gimnazisták az esetleges lemaradókat segítették. Közben jót beszélgettek, eltűnve a korosztályok közti különbségek. Szeretet, jó hangulat jellemezte az együtt töltött két órát.A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium diákjai a közösségi szolgálat keretében segítettek az okításban.


Segítő diákok pályázat anyaga 2013

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv