Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

 

Uniós pályázat a digitális környezet kialakítására

2017. őszén az Új Széchenyi Terv Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Digitális környezet kialakítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben” című, EFOP 3.2.3-17-2017-00026 jelű pályázatunk 84 999 999 Ft összegű támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt célja digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok bevezetése és megvalósítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben, a
pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.
A pályázatban résztvevő közvetlen célcsoportot a választott programcsomagok bevezetésében érintett tanulók alkotják. A közvetett célcsoportba azon személyek tartoznak, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják: pedagógusok, szülők, partnerintézmények, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán tanító tantárgypedagógusok, oktatók, és a tanító szakos főiskolai hallgatók, valamint a Jászberényi Tankerületi Központ, mint fenntartó.

A projekt megvalósulásának helyszínei:
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium (Jászberény)
Csete Balázs Általános Iskolában (Jászkisér)
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

A pályázat keretében digitálisan korszerűsítésre kerülnek az intézmények, infrastrukturális felszereltségük javul. A projekt első teljes tanévétől (2018-2019) bevezetésre kerül 7 digitális pedagógiai módszertani csomagra épülő pilot program, a jóváhagyott
pedagógiai programokba beépítésre kerülnek a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai célok.
A projekt keretében megvalósított pilot program implementációját támogató szakmai napok, szemléletformáló kampányok megrendezésére kerül sor.
A pályázat jelen szakaszában a pedagógusok módszertani felkészítése történik. 

 

1. SZAKMAI NAP

2018. október 10-én került sor a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium EFOP 3.2.3-17-2017-0026 „Digitális környezet kialakítása Jászberényi Tankerületi Központ Intézményeiben” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó első szakmai napjára. A rendezvényen a pályázatban érintett tankerületi iskolák szakmai megvalósítói, valamint a pályázat menedzsere, az intézmény projekt asszisztense, rendszergazdája és digitális módszertani asszisztense vett részt.

A szakmai napon a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere, a kezdeti szakasz eredményeink bemutatása történt meg műhelymunka keretében.
A kollégák két munkacsoportban osztották meg egymással tapasztalataikat, sikereiket, nehézségeiket, továbbá ötleteket cseréltek.
A két munkacsoport a Digitális történetmesélés LEGO eszközökkel és a Geomatech köré szerveződött.

A szakmai nap további eredménye az intézmények közötti online közösség létrehozása.


Jászberény, 2018. október 20.

 

Pillanatképek órákról

 

2. SZAKMAI NAP

2019. április 09-én került sor a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium pályázathoz kapcsolódó második szakmai napjára. A rendezvényen a pályázatban érintett tankerületi iskolák szakmai megvalósítói, valamint a pályázat menedzsere, az intézményi feladatok koordinátora,  a digitális módszertani asszisztens, a rendszergazda és a téma iránt érdeklődő kollégák vettek részt.
A szakmai napon a programban részt vevő kollégák mutatták be eddigi eredményeiket, tapasztalataikat, sikereiket, a felmerülő problémákat. A hallottakat a tanórákon készített fotók tettek még szemléletesebbé.
A szakmai megvalósítók két területen -anyanyelv és matematika- felmenő rendszerben ismertették azokat a digitális tanulási lehetőségeket, módszereket példákkal alátámasztva, amelyek az adott életkori szakaszban leginkább megvalósíthatók.
Az előadások első részében röviden ismertették a program elméleti hátterét, majd a gyakorlati alkalmazásukat mutatták be.
A digitális történetmesélés LEGO eszközökkel a szövegértés és a szövegalkotás képességének fejlesztését célozza.
Végső célként egy saját történet megírását (forgatókönyv készítését), a történet jeleneteinek megépítését (LEGO), majd a Story Visualizer program segítségével „képregénnyé fűzését” jelöli meg.
A digitális történetmesélés során különböző szintű feladatokat fogalmazhatunk meg a gyerekek számára, attól függően, hogy hol tartanak a szövegértésben, szövegalkotásban.
Alkalmazhatjuk a módszert úgy, hogy egy-egy mű feldolgozása során elkészíthetünk egy jelenetet, amelyet fel kell ismerniük a tanulóknak, vagy az adott mű jeleneteit megépítve időrendbe állíthatják az így megjelenített eseményeket. Haladóbb csoportoknál egy teljes mű (pl. egy monda, ballada) feldolgozása történhet meg. A szöveg értelmezése után csoportokban kiválasztják a kulcsjeleneteket, megépítik azokat, tablettel lefényképezik, majd a Story Visualizer program segítségével szövegbuborékokkal kiegészítik, összefűzik a jeleneteket.
Szövegalkotás során a fent említett módon saját történetet dolgoznak fel a csoportok. Ezen a szinten több időre van szükség a projekt megvalósítására, megfelelő módon elő kell készíteni a saját történet létrehozását (ötletbörze, anyaggyűjtés, forgatókönyv megírása).
A GeoGebrában könnyen, látványosan lehet matematikai és geometriai feladatokat megoldani, ezeket el is lehet menteni. A program aktív részvételt igényel a diáktól, tevékenységközpontú, vizuális módon, játékosan vezeti rá a tanulókat a matematika problémák megoldására. A mai kor gyermeke sok információt dolgoz fel, igényli a képi anyagokat, sok mindenre tud figyelni, de csak rövid ideig, és azonnali visszajelzést vár. Ez a program pont erről szól. Mivel a felnövekvő nemzedék természetes közege a virtuális tér, ezért az oktatásnak is alkalmazkodnia kell az új kor követelményeihez, és a pedagógusoknak is nyitottnak kell lenni a korszerű ismeretek befogadásában.
A projektben résztvevő valamennyi kolléga egyetértett abban, hogy a tanulók aktívak ezeken az órákon. Motiváció számukra maga a LEGO, és a digitális eszközök használata, illetve a csoportos alkotó munka. A LEGO eszközök, elemek használata, rendszerezése precíz, pontos munkát követel meg a gyerekektől. Előnye a módszernek, hogy az anyanyelvi (szövegértés és szövegalkotás) valamint a matematikai  kompetencia mellett a szociális, digitális kompetenciát is fejleszti. Ami nehézséget jelent, hogy a projektek megvalósítására nem elegendő egy tanítási óra.

Jászberény, 2019. április 09.

 

SZEMLÉLETFORMÁLÓ KAMPÁNYRENDEZVÉNY

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 2019. június 25-én az EFOP-3.2.3-17-2017-00026 azonosítószámú projekt keretében rendezte meg első szemléletformáló kampány rendezvényét.
Intézményünkben 2018. november 1-jétől bevezetésre került 7 digitális pedagógiai módszertani csomagra épülő pilot program. A GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatos, felső tagozatos és középiskolai tanulóink számára, a Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton, felső tagozaton és középiskolai szinten a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával és a Problémamegoldás LEGO® robottal a felső tagozaton.
A rendezvényünk célja, hogy kollégáink tájékoztatást kapjanak a digitális pedagógia bevezetésének helyzetéről intézményünkben, a szakmai megvalósítóik  eredményeiről az alábbi területeken: geogebra szoftver alkalmazása a matematika órákon valamint digitális történetmesélés LEGO eszközökkel magyar nyelv és irodalom órákon, valamint a Lego robotok alkalmazása problémamegoldás fejlesztéséhez.
A programba bevont pedagógusok területenként és tagozatonként beszámoltak az IKT eszközökkel támogatott tanítás, tanulás folyamatában elért eredményeikről. Beszámolóikat szemléletessé tették a digitális tanegységekhez készített óravázlataik egyes mozzanatainak bemutatása, a tanórákon alkalmazott digitális eszközök, módszerek megismertetése, azok fotókkal történő illusztrálása.
Pedagógusaink digitális felkészültségüknek, módszertani kultúrájuknak fejlesztését segítette a pedagógus továbbképzéseken való részvételük. A továbbképzéseken résztvevő kollégák beszámoltak arról, hogyan tudják a továbbképzéseken megszerzett szakmai és módszertani ismereteiket, az eszközök adta lehetőséget beépíteni mindennapi munkájukba.
A kollégák által elhangzott beszámolók alapján elmondható, hogy a digitális módszertannal támogatott tanórák és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók motiváltabbak lesznek a feladatmegoldásokra, fejlődnek a tanulói kompetenciák (logikus-algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, együttműködés, kreativitás),fejlődnek anyanyelvi kompetenciáik, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képességekre, nő a tanítási órák játékossága, élményszerűsége.

Jászberény, 2019. 06. 25.

 

3. SZAKMAI NAP

2020. augusztus 31-én került sor a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium pályázathoz kapcsolódó harmadik szakmai napjára. A rendezvényen az intézményünk pályázatban résztvevő szakmai megvalósítói, pedagógusai, valamint a pályázat menedzsere, az intézmény projekt asszisztense, rendszergazdája és digitális módszertani asszisztense voltak jelen.
Rendhagyó módon került megrendezésre e programunk, mivel a járványügyi helyzet miatt az intézkedési tervnek megfelelve maszkban, a másfél méteres távolságot tartva, a szabadban (iskolaudvar) foglalt helyet a hallgatóság.

A szakmai napon elsőként a matematikai képességek fejlesztését támogató GeoMatek programcsomagot alkalmazó szakmai megvalósítók ismertették a pályázat két éve alatt tapasztalt előnyöket, szervezési nehézségeket. Előnyként értékelték még a sokoldalú, érdekes feladatok lehetőségét, a változatosabb tanórák összeállítását, felkelti a gyerekek érdeklődését a matematika iránt, motiváló, növeli az élményszerűséget, lehetőséget teremt a differenciálásra, érvényesülhet a saját munkatempó, a könnyebb ellenőrzést-önellenőrzést.

A kollégák a program lezárásakor összegyűjtötték a tanulók programmal kapcsolatos pozitív és negatív véleményét, melyből egy csokorra való megosztottak a hallgatósággal is.

Ezt követte a Lego Story Starter program előnyeinek, felhasználási lehetőségeinek bemutatása. A hallgatóság képet kapott a program használatának sokrétűségéről, a korosztályokhoz igazodó felhasználásáról, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztését támogató hatásáról, az egyéni valamint a szociális képességek fejlesztésének lehetőségeiről, önmaguk és egymás megismerésének lehetőségeiről, hogyan támogatja a kreativitást és az önkifejezést a csoportmunka és a differenciálás lehetőségéről, az IKT eszközök használatáról.
Egy elkészült munka folyamatának lépéseit konkrét feladatokon keresztül is megismerhették az érdeklődők.

Nagyon érdekes terület az oktatásban a Lego robotok alkalmazása. A tanulók szakköri keretben ismerkedtek a Lego MINDSTORMS EV3 education szoftverrel.
A tanulók kezdetben a készlet elemivel ismerkedtek meg, majd robotok megépítésével folytatták, mígnem eljutottak arra a szintre, amikor már a robotokat motormozgatással egyre bonyolultabb feladatokra programozták be.
A megfelelően elsajátított ismeretek után saját maguk által kitalált feladatokat is megoldottak  motormozgatással, mely a kreativitásukat igényelte.
A tanulók motiváltak voltak és örömmel jártak a szakkörre. Nagyszerű volt látni és megtapasztalni a nyitottságukat, kreativitásukat.

A beszámolókat szemléletessé tette a ppt-k összeállított anyaga, a mintafeladatok, a tanórákon illetve a szakkörön használt eszközök bemutatása és a tanulók tevékenységeiről készült fotók sokasága.

A szakmai nap vendéglátással zárult.

Jászberény, 2020. augusztus 31.

 

 

További információk a projekttel kapcsolatban az alábbi linken érhetők el:
gyakorlo-jaszbereny.jbtk.hu

2017. október 18-án került sor a Jászberényi Tankerületi Központ által benyújtott -
a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló "FEJLESZTÉS 2017 A SPORTISKOLÁBAN” című, EFOP-4.1.3 – AS - pályázat projektnyitó rendezvényére, melyen az iskola pedagógusai, diákjai és a szülők képviselői mellett megjelent
Dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere,
Dr. Varró Bernadett, az EKE Jászberényi Campusának főigazgatója,
Bohárné Bathó Rozália, Intézményi Tanácsunk Önkormányzat által delegált tagja,
Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke,
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerület igazgatója,
Mészárosné Vass Márta, szakmai igazgatóhelyettes,
Katona Éva, gazdasági igazgatóhelyettes,
Czigányné Harmath Éva, a Szülői Munkaközösség elnöke,
Dr. Oláh-Laukó Sarolta projektmenedzser, a Tankerületi Központ jogi referense,
Kudelka Lívia pénzügyi vezető, a Tankerület pénzügyi és pályázati referense,
Nagy Edit szakmai vezető, pályázati referens.
Az ünnepségen részt vettek a St. Thomas Kolleg elnevezésű Domonkos-rendi vechtai testvériskola pedagógusai és diákjai.

Pomázi Imréné intézményvezető az iskola infrastruktúrájának felvázolásával kezdte köszöntőjét:
„A gyakorlóiskolát elődeink 1919-ben alapították, két év múlva 100 éves évfordulót ünnepelhetünk. Közel 50 évig a főiskola épületében kapott helyet az iskola, a pályázatból korszerűsíteni kívánt jelenlegi épületben pedig 1970 őszén kezdődött meg a tanítás.
2000-ig a Jászberényi Főiskolai Kar volt a fenntartónk, majd azt követően, 15 éven át a gödöllői Szent István Egyetemhez tartoztunk. Ez a 15 év volt az az időszak, amikor az épületben minden elavult, korszerűtlenné vált. Az egyetem, mint fenntartó a szűkös anyagi keretei miatt kevés pénzt tudott felújítására fordítani, a finanszírozás szinte csak az állagmegóvásra volt elegendő. 2015-ben a Szolnoki Tankerülethez került iskolánk, ezután jelentős belső felújítások kezdődhettek meg az épületben, melyet az idei évben a Jászberényi Tankerületi Központhoz kerülve további fejlesztések követtek. Így több tanteremben és a tornateremben is megújult a padozat, sikerült iskolagalériánkat is eredeti funkciójának megfelelően visszaállítani. Büszkék vagyunk arra, hogy bár sportiskolaként működünk, mégis két országosan is elismert művészeti program valósul meg iskolánkban, melynek eredményességéhez a tankerület támogatásával egy művészeti szaktantermet is kialakítottunk a nyár folyamán.
Jászberény Város Önkormányzata is sokat tett az elmúlt években azért, hogy az intézményben megfelelő körülmények között, biztonságban tanulhassanak diákjaink. Az eszközbeszerzések támogatása mellett önkormányzati forrásból a tornatermi mosdórészt újítottuk fel, ezen a nyáron pedig a sportpálya és az utcai kerítés dróthálóját sikerült lecserélnünk. Köszönöm Dr. Szabó Tamás polgármester úrnak és a képviselő testület valamennyi tagjának a támogatást.”

Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója ismertette a pályázatban megvalósítani kívánt fejlesztéseket:
„Nagy az örömünk, régi vágyunk válik valóra a Jászberényi Tankerületi Központ jelenlegi pályázatának köszönhetően, hiszen közel 58,81 millió forintos beruházás valósulhat meg a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban 2018 tavaszától.
Megújul az iskolaudvar, az iskola homlokzata, tornatermi öltözője. A nyílászárócsere, a tantermek bútorzatának fejlesztése az iskolában folyó színvonalas szakmai munkához teremt szebb, biztonságosabb, élhetőbb körülményeket.”

Pomázi Imréné záró gondolataiban köszönetét fejezte ki:
„Köszönöm igazgató úrnak, a szakmai és gazdasági igazgatóhelyetteseknek, hogy lehetőséget biztosítottak a pályázatban való részvételünkre.
Köszönöm a projektmenedzsmentnek és a tankerület valamennyi dolgozójának a lelkes, színvonalas szakmai munkát, mely a pályázat sikerességét eredményezte.”

A projektnyitó rendezvény a vechtai testvériskola fúvószenekarának előadásával és az iskola diákjainak műsorával zárult.

 

Projektzáró rendezvény iskolánkban

2018. szeptember 20-án került sor a Jászberényi Tankerületi Központ által benyújtott -
a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló "FEJLESZTÉS 2017 A SPORTISKOLÁBAN” című, EFOP-4.1.3 – AS - pályázat projektzáró rendezvényére, melyen az iskola pedagógusai, diákjai és a szülők képviselői mellett megjelent
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője
Dr. Doboss Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője
Dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere,
Szatmári Antalné, Jászberény alpolgármestere
Bohárné Bathó Rozália, Intézményi Tanácsunk Önkormányzat által delegált tagja,
Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke,
Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke.
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerület igazgatója,
Mészárosné Vass Márta, szakmai igazgatóhelyettes
Dr. Oláh-Laukó Sarolta projektmenedzser, a Tankerületi Központ jogi referense,
Kudelka Lívia pénzügyi vezető, a Tankerület pénzügyi és pályázati referense,
Nagy Edit szakmai vezető, pályázati referens
Gyökös Mihály, a pályázat kivitelezője
Czigányné Harmath Éva, a Szülői Munkaközösség elnöke.

Pomázi Imréné intézményvezető Edmund Hilari gondolatával fejezte ki köszönetét a pályázat megvalósításában közreműködő személyeknek: „Hhálás dolog olyan emberekkel együtt dolgozni sokak számára hasznos projekteken, akik nemcsak a maguk, hanem egész közösségek felemeléséért hoznak nem kevés áldozatot a munkájukkal.” 
Köszönetet mondott Pócs János Képviselő Úrnak és Dr. Szabó Tamás Polgármester Úrnak, hogy támogatták az iskolában folyó fejlesztéseket.
Köszönetét fejezte ki a Jászberényi Tankerület igazgatójának, a szakmai és gazdasági igazgatóhelyetteseknek, hogy lehetőséget biztosítottak a pályázatban való részvételre.
Külön kiemelte a projektmenedzsment tagjainak, Oláh Laukó Saroltának, Kudelka Líviának és Nagy Editnek a pályázati feladatok szakszerű, gondos koordinálását, s megköszönte Gyökös Mihály fővállalkozónak, Bálint Károly műszaki ellenőrnek és a tankerület valamennyi dolgozójának a kivitelezés során nyújtott lelkes, színvonalas szakmai munkát.
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója ismertette az 58,81 millió forintos beruházás kapcsán megvalósult fejlesztéseket: az energetikai korszerűsítés (nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése) mellett megújult az iskola udvara, kerékpártárolója, tornatermi öltözője. Ezek mellett két tanterem bútorzatának cseréje valamint a kémia szaktanterem bútorzatának beszerzése is megvalósult a pályázati forrásnak köszönhetően.  
Dr. Szabó Tamás polgármester örömét fejezte ki, hogy az intézmény színvonalához méltó körülmények között működhet az iskola a jövőben. Jászberény Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is jelentős támogatást nyújtott a szakmai munkához, s reményei szerint a jövőben is tudnak majd a szükséges fejlesztésekre forrást biztosítani.
Pócs János országgyűlési képviselő úr a térségben megvalósult fejlesztésekről adott tájékoztatást, s elmondta, hogy a következő időszakban is büszkén, jó szívvel fogja a Parlamentben képviselni a jászsági emberek érdekeit. Gratulált az intézménynek a megvalósult fejlesztéshez, s arra biztatta az intézmény vezetését, hogy merjenek nagyot álmodni, hisz az eredmények bizonyítják, érdemes.

A projektzáró rendezvényt az iskola diákjainak műsora színesítette.

 

 

 

EFOP-3.2.15-Vekop-17-2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt nemzetközi tapasztalatcsere keretében történt angliai és finnországi út tapasztalatainak megosztása a nevelőtestület tagjaival. – 2018.11.05.

 

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv