Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Mottónk:

"Kit ezüstlő köréből kihajított az ég,
 Ember vigyázz a Földön,
 Úgy élj, hogy kárt ne tégy!"
 (Devecseri Gábor)

Iskolánkban régi hagyománya van a tanulók tanórai és nem tanórai jellegű környezet- és természetvédelmi nevelésének. 
A környezeti nevelésünk célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza.
Napjainkban a környezeti nevelés tartalma kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. Ezt a szemléletet iskolánk is magáénak vallja, hiszen tanulóink környezeti nevelését mindig is kiemelt feladatunknak tekintettük, úgy véljük, hogy a környezettudatos szemléletformálást egészen kisgyermek korban el kell kezdeni.


Ökoiskolai tevékenységünk falainkon túl is megmutatkozik. Több éve végzett munkánkat városunk vezetése is elismeréssel fogadja.
Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy tagja egy olyan intézménynek, amelyben az alapfokú-, a középfokú- és felsőoktatási képzés egymásra épülve megtalálható; az általános iskolásoktól kezdve egészen a főiskolai hallgatókig kapcsolatba kerülnek a fenntarthatóság pedagógiájának elemeivel.
Gyakorlóiskolaként is működünk, így fontosnak tartjuk, hogy a tanító jelöltek olyan környezetben töltsék gyakorlati idejüket, olyan mintával találkozzanak, amit kikerülve majd saját iskolájukban is kialakíthatnak, vagy a már megkezdett munkát továbbfolytathatják. Ökoiskolai tevékenységünket a főiskola is támogatja.
Ökoiskolai munkánkban kiemelt helyet kapnak a környezetvédelem jeles zöld napjainak népszerűsítését, a környezet-és természetvédelem fontosságát célzó programok, hazánk természeti értékeinek bemutatása, a figyelem felkeltése értékeink védelmére, a károk megelőzésére, helyi és globális problémák bemutatása, azok hatása az élővilágra, valamint a környezet-és természetvédelmi szemlélet megalapozása.
E törekvéseinkben erősített meg a megtisztelő Cím, melyet első alkalommal 2005-ben, majd másodszor 2008-ban, harmadszor pedig 2011-ben nyertük el, amire nagyon büszkék vagyunk.

Az iskola szervezeti felépítésében az Ökoiskolai Cím elnyerésével megjelent a környezeti csoport. A csoport agilis, határozott tagjai elfogadottak a nevelőtestületben és a diákok között is, ebből adódóan képesek megnyerni és mozgósítani a programok célközönségét.
A környezeti csoportunk aktív részese volt az országban elsőként megalakuló Zöld Diákparlamentnek, melynek munkájában azóta is rendszeresen részt veszünk.
Nagyon jó a kapcsolatunk a város intézményeivel: a Polgármesteri Hivatallal, a Jászberényi Állat-és Növénykerttel, a városban működő ökoiskolákkal, a cserkészcsapattal.
A "Lábaviszi" Természetbarát Csoporttal, mint civil szervezettel 2008-tól szorosan együttműködik az iskola.
Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap az erdei iskolai program 3-4. és 6-7. évfolyamos tanulóink részvételével. Az itt végzett munkáról egyénenként vagy csoportosan adnak számot a tanulók.
Önköltséggel szervezünk az érdeklődők számára tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Iskolánk arculata, a kert rendezettsége, a virágládák sora, madáretető-parkunk, a folyosók és a tantermek növényei mind azt sugallják, hogy a benne élők számára fontos a környezet rendezettsége, a természet szeretete. Az aulában lévő ÖKO-fal, valamint az iskola belső tereinek dekorációját folyamatosan alakítjuk.  E kép azt sugallja az iskolánkba lépőnek, hogy a környezeti nevelés kiemelt helyet kap oktató-nevelő munkánkban.
Minden osztályban van ÖKO-faliújság, amelyen képek, cikkek találhatók az aktuális környezeti kérdésekről, témákkal kapcsolatban.
Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak hangulata, atmoszférája. Tükröződik valami a benne élő közösségről, abból, ahogyan a tanulók saját maguknak teremtett környezetükben élnek. Nem egyszerűen dekorálás tehát, hanem a környezetkultúra fejlesztésének eszköze.  Minden tantermünkben van zöld sarok, a növényeket gyerekek hozzák és gondozzák.  Minden tanév szeptemberében meghirdetjük a virágos tanterem pályázatot, melybe az osztályok lelkesen bekapcsolódnak. A tantermek tisztaságának megőrzése minden tanuló feladata.
A Takarítási Világnaphoz kapcsolódva iskolai takarítási akciót hirdetünk az osztályok számára. A beosztás szerint minden osztály szeptember 4. hetében az osztálytermében és az iskola környékén takarít.
Iskolánk minden évben csatlakozott a városunk által meghirdetett, illetve országos takarítási akcióhoz is. Az akció keretében a környezeti csoport tagjai és diákjaink egy csoportja Jászberény egy bekötőútján gyűjtötte a szemetet. Munkájukat hallgatók is segítették.
Találkozókon, környezeti konferenciákon vettünk részt. Több alkalommal lehetőséget kaptunk az iskolában folyó ökoiskolai tevékenységek, "jó gyakorlatok" bemutatására.
Természet-és környezetismereti versenyeken aktívan vesznek részt tanulóink, és szép eredményekkel is büszkélkedhetünk. Az érdeklődő, ambiciózus tanulókkal részt veszünk helyi –iskolai, városi- szervezésű, valamint megyei és országos versenyeken.
Az egészséges életmódra nevelés jegyében évente a teljes iskolára vonatkozóan hangulatos sport- és egészségvédelmi napot szervezünk, ahol a tanulóknak lehetőségük van sportolásra, játékra, szellemi és testi kikapcsolódásra. Ezekhez az alkalmakhoz táplálkozási bemutató és tanácsadás kapcsolódik, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a táplálkozás helyes arányaival, s olyan egészséges táplálékokkal, melyek esetlegesen ismeretlenek számukra. Az egészségnap nyílt program, melybe a szülők is bekapcsolódnak.
Minden tanév novemberében az iskola ifjúságvédelmi felelőse a főiskolai hallgatók bevonásával közösen fogászati vetélkedőt szervez.
A büfé üzemeltetője partner a tanulók egészséges táplálkozásának segítésében. Minden lehetőséget megragad ennek érdekében a büfé beszerzési lehetőségeinek megfelelően. Az iskolai étkeztetés helyben, saját konyhával történik. Az élelmezésvezető az ételek kiválasztásában körültekintően jár el.
Az iskolaépületet körülvevő nagy zöld fás terület a hozzá tartozó arborétummal, az iskola területén lévő jégpálya széles lehetőséget kínál a szabadban szervezett programok megvalósítására.
Zöld őrjárat: „Energia kommandó” megszervezésével igyekszünk tanulóink figyelmét felhívni az energiatakarékosságra.
A zöld jeles napokat hagyományainknak megfelelően iskolai program keretében ünnepeljük meg. E napokon jó lehetőség, alkalom nyílik arra, hogy változatos feladatokkal közelebb kerüljenek tanulóink a természethez, fejlesszék pozitív viszonyulásukat az élő környezethez, felelősségvállalásukat a környezet megóvása iránt. A tanulók érdekes, játékos elemeket tartalmazó feladatokban adhatnak számot tudásukról, valamint gyarapíthatják ismereteiket.
Hagyománnyá vált, hogy a tél beköszöntével minden alsós osztály élelemmel gondoskodik az itt telelő madarakról. Szerencsére szép, fás környezetben helyezkedik el az iskolánk, a madarak számára is kedvező, s már visszatérő madaraink is vannak.
A papírgyűjtést és a veszélyes hulladékok (elemek, telefon akkumulátorok) gyűjtését minden tanévben megszervezzük. Utóbbit csatlakozva a RELEM Kft. felhívásához.
A Jászberényi Állat- és Növénykertbe való belépésre osztályaink számára tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez éves bérletet vásárolunk. Osztályaink rendszeresen látogatják az állatkertet tömbösített órakeretben vagy tanórán kívüli időben. Részt veszünk az általuk meghirdetett vetélkedőn, foglalkozásokon. Az állatkertben megszervezett természetismeret/biológia órákat, foglalkozásokat tartanak tanulóinknak az állatkert zoopedagógusai. 
A hagyományoknak megfelelően a nyári szünetben egy hetes ökotábort szervezünk.
Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával (Jászkürt újság, TRIO TV kábeltelevízió), és gondoskodunk az érdemi események, eredmények megismertetéséről.

A sok éves tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy
 - programjainkkal felkeltettük tanulóink érdeklődését,
 - hozzájárultunk a környezeti tudatuk formálásához,
 - a tanulók aktív részeseivé váltak a programoknak,
 így lelkesedésünk, fáradozásunk nem volt hiábavaló.

E gondolatban megfogalmazottakat bizonyítja, hogy elnyertük az Örökös Ökoiskola Címet.

Mészárosné Suba Judit

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv